MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

Autor: Ewa Wodzicka- Dondziłło

Wydawnictwo: MACedukacja

Głównym celem programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez wielozmysłowość i zabawę.

Program realizuje cele kształcenia zawarte w całej podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Zakres tematyczny proponowany przez program jest ściśle związany z treściami realizowanymi w ramach programu nauczania przedszkolnego. Korelacja treści z języka angielskiego i zajęć edukacji przedszkolnej ułatwia immersję językową. Realizowane zagadnienia odpowiadają poziomowi rozwoju psychicznego dziecka, są związane z otaczającą je rzeczywistością oraz odnoszą się do ich życiowych doświadczeń.

 

Nasi mali odkrywcy

W tym projekcie  zachęcania dzieci do przeprowadzania doświadczeń, pragniemy zainteresować je nauką, wzbudzić chęci do poznawania otaczającego świata.

Pokazujemy i inspirujemy dzieci ciekawymi doświadczeniami z fizyki i chemii. Odkrywamy z dziećmi nieznane dotychczas dla nich właściwości przedmiotów i zjawisk. W czasie zabaw i doświadczeń dzieci rozwijają swoje talenty, możliwości , zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

 

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW

Cel ogólny projektu:

 • Propagowanie wiedzy o lesie
 • Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
 • Wyrabianie nawyków proekologicznych

Cele szczegółowe:

 • Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
 • Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu
 • Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu
 • Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

Finałem rocznej działalności edukacyjnej są konkursy plastyczne, wiedzy przyrodniczo-leśnej, itp., które swój finał mają w czerwcu na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej mieszczącego się przy siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo.

 

PRZEDSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYNIKOTYNOWEJ

1. CELE PROGRAMU

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

2. ADRESACI PROGRAMU:

 • Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli.
 • Rodzice i opiekunowie.

3. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:

 • Dyrekcje i pracownicy przedszkoli.

4. ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)

5. KOORDYNATORZY PROGRAMU:

 • Poziom krajowy – GIS
 • Poziom wojewódzki – WSSE
 • Poziom lokalny – PSSE
 • Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach.

6. PARTNERZY PROGRAMU:

Na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

7. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych

Tytuły zajęć:

 • Wycieczka
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Ci się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu tytoniowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

 

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program składa się z sześciu części:

 • Uczucia

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 • Komunikacja

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 • Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 • Rozwiązywanie konfliktów

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

 • Przeżywanie zmiany i straty

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

 • Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Nauczyciele wraz z dziećmi już od wielu lat z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w licznych działaniach i projektach ekologicznych:

 • „Młodzież   i dzieci kontra śmieci”
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Dzień Ziemi”
 • „Leśna skrzynia skarbów”
 • „Godzina dla Ziemi”
 • „Listy do Ziemi”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Włączamy się w akcje na rzecz ochrony środowiska: zbieramy makulaturę, plastikowe nakrętki na cele charytatywne, baterie, płyty CD i DVD, kartoniki po napojach. Aktywizujemy dzieci do podejmowania rozważnych działań na rzecz człowieka i otaczającej go przyrody, tworzymy eko-zespoły i włączamy w działania na rzecz przyrody zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” gdzie otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nadawanego przez firmę Tymbark oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Działając na rzecz przyrody współpracujemy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Nadleśnictwem Żołędowo, Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, firmą Pronatura oraz Remondis.

Co roku bierzemy udział w konkursie teatralnym na „Mała formę sceniczną” o tematyce ekologicznej. Zdobywaliśmy tam zaszczytne miejsca  i wspaniałe nagrody. Każdego roku najstarsze dzieci z przedszkola uczestniczą w spektaklu ekologicznym w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Jest to nagroda dla dzieci od Urzędu Miasta Bydgoszczy za duże zaangażowanie  w akcję ekologiczne

W placówce stworzyliśmy dla dzieci i rodziców „Kącik ekologiczny” gdzie zamieszczamy ważne informacje dotyczące ochrony środowiska,  segregacji odpadów i akcji ekologicznych. Upowszechniamy w ten sposób wiedzę o problemach środowiska naturalnego i ekologii, a przedszkolaki chętnie tam zaglądają.

Za całokształt działań ekologicznych już od kilku lat otrzymujemy zaproszenie od Urzędu miasta Bydgoszczy na  uroczystą Galę Podsumowującą Akcje Ekologiczne w danym roku szkolnym. Jesteśmy kilkukrotnym zdobywcą czołowego miejsce w akcji „Sprzątanie Świata”.

Najwyższym naszym  celem pozostaje jednak uwrażliwianie naszych dzieci na problemy związane   z ochroną środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych u naszych wychowanków.

 

Piękna Nasza Polska Cała

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych , uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe są okazją by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

 

Projekt ,,Mały Miś w świecie literatury’’

Akcja jest częścią międzynarodowego projektu czytelniczego pt. „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał.  Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do czytania oraz przyczyniania się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie nowych ludzi.

 

Przedszkolaki czytają czyli ,,Projekt plecaczkowy’’

Zasadą programu jest, to że każdy przedszkolak otrzymuje na tydzień do domu plecaczek z sześcioma książkami, które wspólnie z rodzicami będzie czytać.

Również nasza placówka zaangażowała się w ten ciekawy i bardzo sympatyczny program, wobec czego otrzymała sześć filcowych plecaczków (dla każdej grupy przedszkolnej jeden) w każdym z sześcioma książkami z oferty Wydawnictwa Zakamarki. Książki są dostosowane do wieku dzieci. W kolejnym tygodniu plecaczek wędruje do kolejnego dziecka. Wiemy z informacji przekazywanych nam przez rodziców, że niektóre sześciolatki próbują już samodzielnie dokonać tego zadania, co jest dla nich wielką satysfakcją. Ze strony przedszkola akcja wspierana jest zabawami, rozmowami i innymi działaniami wokół czytanych przez dzieci książek. Na zakończenie akcji raz jeszcze przeczytamy wspólnie książki, dzieci opowiedzą o wrażeniach z lektury, o swojej ulubionej książce i zaprezentują wykonaną pracę plastyczną.