Klauzula informacyjna zgodnie z RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jako
administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest
  Przedszkole Niepubliczne „Wesołe serduszka” z siedzibą pod adresem: ul. Kossaka 72,
  85-307 Bydgoszcz, NIP: 953-164-02-57, email: biuro@wesoleserduszka.pl, reprezentowane
  przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych
  i dydaktycznych, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola i jest
  niezbędne w zakresie realizacji umów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych
  danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
  przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom
  trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty
  przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, obsługa
  księgowa.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia
  roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.