Poznaj nasze grupy!

STOKROTKI

g-stokrotki

BIEDRONKI

g-biedronki

SŁONECZKA

sloneczka

NUTKI

g-nutki

Przedszkole Niepubliczne Serduszko w Bydgoszczy przy ul. Nowej 17 jest filią Przedszkola Niepublicznego Wesołe Serduszka istniejącego od 1 września 2005 r. w Bydgoszczy przy ul. J. Kossaka 72.

Przedszkole funkcjonują zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. W przedszkolach jest realizowane roczne przygotowanie przedszkolne.

W czasie pracy z naszymi wychowankami rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby oraz rozwijamy indywidualne możliwości i talenty. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. Wspieramy działania wychowawcze rodziców. Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie. Nauczyciele dbają o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się dzieci. Dzieci natomiast nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Promujemy postawy przyjazne przyrodzie natomiast dzieci zachęcamy do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwujemy i badamy przyrodę, dzieci uczą się odkrywać mądrość jej praw, korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Uczymy współdziałania i możliwości docenienia wartość wspólnego dzieła, odkrywamy swoją indywidualność, doskonaląc samodzielność i doświadczając swoich możliwości. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Katalog wartości obejmuje: piękno, dobro, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę..

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone w przedszkolu zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci , a ich jakość jest na wysokim poziomie.